Министър на отбраната на Украйна Степан Полторак

Министърът на отбраната на Украйна Степан Полторак: „Украинската войска се възражда“

Министър на отбраната на Украйна Степан Полторак
Министър на отбраната на Украйна Степан Полторак

За достоянията и перспективите за развитие на нашите Въоръжени сили — в интервю за вестник «Народна армия» разказва Министърът на отбраната на Украйна и генерал на армията на Украйна Степан ПОЛТОРАК.
— Уважаеми господин министър, как за последните две години се промениха основните приоритети на гарантирането на националната сигурност и отбрана на Украйна?
— От началото на АТО и противодействието на Украйна на агресията на Руската федерация стана очевидно, че системата за национална сигурност в тогавашния й вид не можеше да функционира ефективно. Затова управляващите държавата определиха курс към евроатлантическа интеграция като определящ фактор за гарантиране на сигурността и териториалната цялост. Но връщането към курса на сътрудничество с Алианса изисква от Украйна внасянето на съответни промени в концептуалните документи в сферата на националната сигурност и отбрана.
Сега вече имаме Стратегия за национална сигурност на Украйна, която се превърна в основа за комплексно планиране на дейносттта на органите на държавната власт в сферата на националната бсигурност, и за Военна доктрина на Украйна, на която се базират военно-политически, военно-стратегически, военно-икономически и военно-технически решения, съответните концепции и програми в сферата на военната сигурност на държавата, утвърдени от Президента.
Тези документи формират основните приоритети за гарантиране на националната сигурност, извикани са максимално да развиват и адаптират нашите отбранителни възможности към стандартите на НАТО. Именно с това демонстрираме на международната общност откритостта и прозрачността на военната политика на нашата страна, представяме Украйна като миролюбива европейска държава, чиято отбранителна политика е насочена към възобновяване на националните интереси за запазване на суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеност на границите.
— Какво ново има в редакцията на Военната доктрина на Украйна, одобрена от СНСО (Съвет за национална сигурност и отбрана – бел.прев.) в начатлото на септември?
— Като цяло в текста на Военната доктрина са декларирани основни принципи на държавната отбранителна политика. В частност, за пръв път откакто Украйна е независима, тя признава Руската федерация за военен противник, а също така високата вероятност за широкомащабно прилагане на военна сила срещу нашата държава като основна заплаха за националната сигурност на Украйна.
Ако говорим за основни различия в редакцията на Военната доктрина, то е редно да споменем и за отказа на Украйна от политиката на извънблоковост и обявяване на интеграция в европейското политическо, икономическо и правно пространство с цел придобиване на членство в ЕС и задълбочаване на сътрудничеството с НАТО. Освен това, в текста на документа се определя необходимостта от осигуряване на пълен обем субсидии за отбрана в размер на три процента от планирания размер на брутния вътрешен продукт за съответната година.
— Какво е нивото на сътрудничество със страните от НАТО и как се въвеждат стандартите на НАТО в родната войска?
— Сега това е една от главните ни задачи. Нашите стремежи намират подкрепа у задграничните партньори. В частност, лятото по време на заседание на Комисията «Украйна-НАТО», Алиансът и страните-членки дадоха висока оценка и отбелязаха големия прогрес при реформиране на Въоръжените сили на Украйна. Получихме уверения за решителност и занапред да ни се оказва помощ при реформите.
Днес поставяме пред себе си нови амбициозни цели. През октомври тази година утвърдих План за прилагане на основни мерки за преминаване на Въоръжените сили на Украйна към стандартите на НАТО, който съдържа конкретни мерки с ясни срокове за тяхното изпълнение за периода до 2020 г.
Вече са въведени 115 стандарти, на чиято основа са разработени 64 национални и военни ръководни документи. Още 402 стандарти на НАТО изискват първостепенно въвеждане.
След срещата на НАТО (в Уелс) съвместно с Украйна беше създаден отделен Тръстов фонд за реформиране и стандартизиране на логистичните системи, разчетен за три години. Важно достижение е и развиването на Обединена мултинационална група за подготовка в базата на Международния център за миротворчество и сигурност в Яворив, в рамките на която да се организира общовоенна и специална подготовка на подразделения на ВС на Украйна.
Всички изброени мерки са извикани преди всичко да изградят такава Украинска армия, която да отговаря на най-добрите световни образци, да се ръководи от съответните стандарти и процедури и която да може да изпълни всяка задача за защита на страната от агресора.
Всеки път пред нас изникват нови предизвикателства, но съм уверен, че всичко ще ни се получи. А резултатите от всички очертани реформи и намерения ще усети върху себе си всеки един войник от предната линия чак до тила.
— Господин министър, какви са вече резултатите от започнатото кардинално реформиране на войската?
— Събитията, които се случиха в Украйна през последните две години, промениха възгледите и подходите към мястото и ролята на армията. Започнахме кардинални реформи и сега вече можем да говорим за първи резултати. За кратки срокове беше разработен Замисъл за оптимизиране и реорганизиране на Въоръжените сили на Украйна и въз основа на него проект за Държавна целева отбранителна програма за оптимизиране и реорганизиране на армията за 2015–2017 г.
В условията на този особен период бойният потенциал беше увеличен и бяха създадени необходимите групи по заплашителните направления. Отчитайки потребностите на АТО и отпора на евентуална широкомащабна агресия, беше изградена принципно нова система на управление. Продължава натрупването в бойния склад Сухопътните войски, увеличават се ударните способности на високомобилните десантни войски и са създадени Сили за специални операции. Големи промени претърпя системата по подготовка на войските. Днес тя включва индивидуална подготовка на целия призован за мобилизация личен състав и бойно съгласуване на подразделенията. Продължава възобновяването на Военноморските сили.
Успяхме да създадем кадрови резерв от над 1,5 хил. военнослужещи-участници в АТО. Трябва да стартира дейността на пет Тръстови фонда НАТО — Украйна на обща сума 5,2 млн. евро.
Нашето министерство първо и към днешна дата е единственото въвело в действие Антикорупционната програма на Министерството на отбраната за 2015–2017 година. За прокарване на реформата за материално-техническо обезпечение на войската, беше създаден Съвет на реформите, който се занимава с тяхното въвеждане. Сред другите постижения са провеждането на електронни търгове, благодарение на които при всяка покупка пестим средства, разработването на над тридесет технически условия за предмети от текстилното оборудване по стандартите на НАТО, създаването (по пример на САЩ) на Център за развитие и придружаване на материално-техническото оборудване на ВС на Украйна и др.
Голяма помощ за въплъщаването на тези и други идеи оказват нашите чуждестранни партньори. В разработването на проекта за Концепция за развитие на Въоръжените сили на Украйна за периода до 2020 г., например, активно се включват чужди съветници — представители на Офиса за контакти на НАТО. Предложения за по-нататъшните начини за реформиране на дейността на украинското отбранително ведомство даде и експертна група от специалисти на компания «RAND Corporation».
В най-скоро време ще работим над тяхното въплъщаване, понеже предложените мерки са много важни в контекста на приближаването на украинската армия до стандартите на НАТО.
В бъдеще ключови насоки на реформата ще стане създаването на единни логистични системи, комплектирани от персонала, военните в резерва и системата за подготовка.
— Как ще оцените нивото на подсигуреност на украинската войска за времето на провеждането на АТО? На какъв етап е създаването на логистична и медицинска доктрина, какво имат за цел?
— За да се разбере какви положителни промени са се случили по въпросите за оборудването, си струва да си припомним изминалите години. Например, финансирането на текстилното оборудване за 2013 г. съставя едва 3% от потреблението. Бяха сключени 100 договора на обща сума 32,2 млн грн.
Тази година бяха финансирани над 60%. Бяха сключени 619 договора за 2 млрд. и 950 млн. грн. Производството и доставката на облекло, обувки и други предмети до подразделенията на Въоръжените сили продължава.
В съответствие с държавната отбранителна поръчка за 2015 година, в бяха закупени и доставени до зоната на провеждане на АТО 1768 единици иновационни и модернизирани образци на ОВТ, над 400 хиляди ракети и боеприпаси. Тази година за въоръжаване на армията бяха прийнято 17 нови образци на ОВТ, до края на тоекущата година се планира да бъдат приети още 7.
Като цяло подсигуреността на украинската армия с оръжие и военна техника, в сравнение с аналогичния период на 2014 г., се е увеличил 1,5 пъти. До края на 2015 г. в подразделенията на ВС на Украйна ще постъпят над 2,5 хиляди разнообразни образци на ОВТ.
Постигайки известни количествени промен, не забравяме и за качествените. Наскоро, например, беше създадена работна група, която се заема с разработването на нова качесвена и модерна форма на облекло. Въвеждат се нови елементи във формата на облеклото и съвсем скоро войниците и офицерите ще усетят тези промени. Един от примерите е създаването на ботинки по нов образец. Такива вече получиха бойците от предната линия.
Продължава пилотният проект за храненето. От началото на следващата година той ще се разпространи върху десетина нови военни части.
Военни лекари разработиха проект на Военномедицинска доктрина на Украйна. Тя определя стратегията и основните насоки на развитие на медицинското оборудване на Въоръжените сили на Украйна. Също така беше създадена работна група, която работи над изготвянето на Логистична доктрина. Този документ ще позволи ефективно и качествено да се изпълнява целият комплекс от задачи за материално-техническо подсигуряване на войските както в мирно време, така и през особени периоди.
— От началото на провеждането на АТО доста промени претърпя и програмата по подготовка на курсанти във висшите военни учебни заведения. Какво предвижда проектът за Концепция за развитие на военното образование и какви са основните цели на този документ?
— Наскоро военното образование в Украйна привлече особеното внимание на държавното ръководство. Тази година възрастовият ценз на войниците по договор и военнослужещите, призовани за мобилизация, взели участие в АТО и проявили желание да придобият военна специалност, беше повишен от 23 на 29 години. Освен това, военните имат право да влизат във ВУЗ-ове в резулт на изпити без сертификати за външно независимо оценяване на качеството на образованието. Тази година обучение във военни ВУЗ-ове започнаха 584 участници в АТО.
Военнослужещите по договор, които притежават опит в бойните действия и са претърпели ранения, могат да влязат задочна форма на обучение, за да придобият висше образование по граждански специалности.
Програмите за подготовка на военни специалисти постоянно се коригира в съответствие с изискванията, продиктувани от ситуацията в Източна Украйна. В учебните програми бяха въведени нови дисциплини. Например, основи на военното управление, бойна система за оцеляване на воина, военномедицинска подготовка и др.
Учебните планове постоянно биват преразглеждани с отчитане на придобития боен опит. Повече внимание се потделя на практическите занятия, на бойната подготовка. Тъй като трябва да учим нашите офицери да взимат смели и мъдри решения. Затова основното изискване към преподавателите-офицери във военните дисциплини сега е наличието на практически боен опит.
За усъвършентване системата за подготовка на кадри, работната група на Министерството на отбраната обработва проект на Концепция за развитие на военното образование. В началото на 2016 г. той ще бъде разгледан от колегия на Министерството на отбраната. В документа става дума, по-точно, за увеличаване на практическите обучения за курсантите, въвеждане на обучителна практика след завършване на всеки курс, промяна в изискванията към преподавателския състав и оптимизиране на мрежата от военни висши учебни заведения и т.н.

За незначителен период от време, за отбранителната способност на Украинската държава беше направено десетки пъти повече, отколкото през последните 20 години. 
Десетки хиляди истински патриоти се изправиха в защита на нашата държава и не позволиха на врага да се придвижи напред. На нашите воини им се наложи със собствения си живот да плащат за престъпното бездействие на онези, които години наред унищожаваха нашата армия.
Днес само слепият няма да забележи поразяващите промени, които се случиха в армейската сфера.
Историята убедително свидетелства: украинският народ се е освобождавал от игото на чужденците и се е чувствал стопанин на собствената си земя, едва когато е имал добре школувана войска.
Преломен момент в историята на съвременните Въоръжени сили станаха миналогодишните събития: агресията на Русия, анексирането на Крим, окупацията на части от Донбас.